Verslag Algemene ledenvergadering 3 september 2021

Verslag Algemene ledenvergadering         

 Gehouden op vrijdag 3 september 2021     (gaat over jaar 2020)

   
 1. Opening en mededelingen.

Wim opent de vergadering en heet alle leden en in het bijzonder de ereleden Henk van Valkenburg, Gerrit Gerritsen en Jan Geurtsen welkom.

 Aanwezig 19 leden en 6 bestuursleden.

Wim en de leden staan stil bij het overlijden van Wim Overbeek en we houden een moment stilte ter nagedachtenis aan hem.

Wim staat verder stil bij een aantal leden en hun familie vanwege ziekte of andere tegenslagen en wenst hun sterkte bij hun herstel en het overwinnen van deze tegenslagen.

Wim meldt dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (afgekort de WBTR) van invloed kan zijn op de positie van de bestuursleden. In een komende ALV wordt hierop teruggekomen en komt er wellicht een voorstel cq mededeling om de gevolgen van deze wetgeving te beheersen.

 1. Verslag Algemene ledenvergadering

In 2020 is geen ALV gehouden en derhalve is er geen verslag van gemaakt.

 1. Verslag secretariaat en ledenadministratie 2020

                Het verslag van het secretariaat en de ledenadministratie over het jaar 2020, lag een half uur voor aanvang van deze vergadering ter inzage.

Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen.

Leden hebben geen inhoudelijke opmerkingen. Verslag wordt daarmee goedgekeurd.

 Financieel verslag penningmeester tentoonstelling 2020.

Het financiële verslag van de TT 2020, ligt ter inzage op de ledenvergadering van 3 september 2021.

Hoewel we in 2020 GEEN tentoonstelling gehouden hebben zijn er wel inkomsten en uitgaven vanwege de voorgenomen TT gedaan.

Tony geeft aan de hand van een overzicht uitleg bij de in-en uitgaven die te maken hebben de TT 2020. Er is dit jaar een verlies van € 588.

Tony beantwoordt vervolgens naar tevredenheid van de vragenstellers een aantal vragen van diverse leden.

Het financieel jaarverslag van de TT 2020 wordt vervolgens vastgesteld en door zowel de voorzitter als de penningmeester, getekend.

 1. Financieel jaarverslag penningmeester 2020.

                Het financiële jaarverslag 2021, ligt ter inzage op de ledenvergadering van 3 september 2021.

Tony geeft aan de hand van een overzicht uitleg bij de in- en uitgaven.

Uit de cijfers blijkt dat er dit jaar een verlies van € 123.

Dit negatieve saldo wordt grotendeels veroorzaakt door het uitblijven van inkomsten terwijl de vaste lasten en kosten wel doorlopen.

Tony beantwoordt vervolgens naar tevredenheid van de vragenstellers een aantal vragen van diverse leden.

Het financieel jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld en door zowel de voorzitter als de penningmeester, getekend.

 6.Verslag kascontrolecommissie 2020.

Herman van Doesburg en Wim Brinks hebben de kascontrole uitgevoerd.

Herman doet verslag van deze controle waarbij is vastgesteld dat er geen onvolkomenheden of onregelmatigheden zijn aangetroffen in de boekhouding.

Eindconclusie is dat er geen omissies zijn waargenomen en daarom adviseren Wim en Herman de leden om de penningmeester decharge (opheffing van de verantwoordelijkheid voor de boekhouding 2020) te verlenen. De leden stemmen hiermee in.

Wim en Herman worden bedankt voor hun inzet.

 1. Pauze met verloting.

Geen bijzonderheden te vermelden.

 1. Bestuur mededelingen 2021.

Geen.

 1. Bestuursvoorstellen 2021

Geen.

 1. Jaarverslag Nederlandse bond 2020

                Nico verteld over de belangrijkste zaken en “weetjes” uit het jaarverslag van de bond.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie 2021.

Wim Brinks en Sjaak de Mooij gaan de kascontrole over het jaar 2020 uitvoeren.

Dirk Jan Stekelenburg biedt aan reserve te willen zijn en schuift in 2022 automatisch een plaats op om in 2022 lid van deze commissie te zijn.

Tony neemt in januari 2022 met Wim en Sjaak contact op om een afspraak te maken.

 

 1. Bestuursverkiezing.

                Niet ingevuld in 2021 vanwege corona.

 

 1. Tiels kwartiertje

Rondje langs de broedvelden levert op dat er gemiddeld gezien, ondanks allerlei problemen aardig gekweekt is.

 

 1. Rondvraag.
 • Piet van Mourik: Is het mogelijk om “Eigen vogels” keuren om 19:30 te starten. Wim zegt dat we dat zullen doen.
 • Jan Geurtsen vraagt naar de opslagruimte voor TT-materialen. Is er al een alternatief gevonden? Wim zegt dat de materialen nu bij TEC liggen en dat er met een schuin oog wordt gekeken om een container aan te schaffen en deze te plaatsen achter het gebouw van de Brasem. Wim vraagt of iemand anders wellicht een opslagruimte weet. Helaas blijft het stil.

 

 1. Sluiting.

Wim sluit om 23 uur de vergadering.