Mededeling vanuit het bestuur betreffende onderlinge en Nationale Tentoonstelling 2020

Beste vogelliefhebber,

In juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke hervatting van onze activiteiten in de vogelvereniging. Helaas moeten wij u mededelen dat er vooralsnog tot nader order geen hervatting van het seizoen in verenigingsverband gaat plaatsvinden. In deze brief leest u waarom wij dit besloten hebben.

Tentoonstelling

Om met de deur in huis te vallen! We houden dit jaar geen tentoonstelling. Geen Nationale maar ook geen Onderlinge!

Wij zijn tot dit besluit gekomen door alle handelingen waarmee we tijdens een tentoonstelling te maken krijgen te toetsen aan de 1,5 meter eis. Denk hierbij o.a. aan opbouwen TT, inkooien, keuren, bezoekers, uitkooien en afbreken. Soms lijkt het mogelijk maar de meeste handelingen maken het onmogelijk om te voldoen aan deze 1,5 meter eis. Voorbeeld: de keurmeesters en hun voordragers. Dat gaat nooit lukken in een zaal die normaal gezien al nauwelijks ruim genoeg is.

Verder worden ons eisen opgelegd vanwege de Gemeente Tiel en de zaalverhuurder.

Zo worden we verplicht een draaiboek te maken, dit te laten toetsen en ons na goedkeuring hieraan te houden. Wij voorzien gelet op de locatie dat deze goedkeuring er nimmer komt. Verder verplicht de zaalverhuurder ons tot het inzetten van zgn. Corona coaches die u en ons in de gaten houden en zonodig corrigeren. Tenslotte en niet in de laatste plaats behoort een groot aantal van onze leden, deelnemers en bezoekers tot de zgn. risicogroep. Zonder in detail op alle aspecten in te gaan komt het erop neer dat er teveel zaken zijn die niet goed invulbaar of na-leefbaar zijn of waarvan het risico te groot is. Het bestuur is unaniem in haar besluit en wil en kan geen verantwoording nemen om onder deze omstandigheden een tentoonstelling te organiseren. Daarnaast zien wij met zijn allen dat Corona weer terrein wint en de maatregelen daartegen alleen maar strenger lijken te worden. Jammer maar het is niet anders. Gezondheid gaat nu eenmaal voor alles!

Ledenvergaderingen

Ook de ledenvergadering worden tot nader order opgeschort. Ook hier is Corona en de eisen waaraan voldaan moet worden de reden van dit besluit.

Zo mogen er slechts maximaal 32 mensen in de zaal aanwezig zijn die allemaal verdeeld zitten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Vol is vol en nr. 33 kan weer naar huis! Tevens moet een ieder blijven zitten en is samenscholen niet toegestaan. De bar is wel open maar gebruik hiervan zal anders zijn dat u gewend bent. Nieuw zou ook zijn dat u alleen maar door te pinnen kunt betalen.

Ook moet een Corona Coach u in de gaten houden, aanspreken of verzoeken te vertrekken als u de regels overtreedt. Het bestuur wil niet in deze positie terecht komen.

Jaarvergadering

Dit jaar geen jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over de vereniging en de financiën. Besloten is om in de eerstvolgende jaarvergadering, waarvan wij hopen dat dit in maart 2021 mogelijk is, het jaar 2019 mee te nemen. Wel kunnen wij u mededelen dat we in 2019 financieel gezien hebben afgesloten met een positief saldo van € 945,=

Bestuur heeft echter zonder uw inbreng toch een aantal besluiten genomen. Te weten:

  • De penningmeesters wordt decharge verleend door zin boekhouding van het jaar 2019, nader eerder de kas is gecontroleerd door de kascommissie, decharge te verlenen;
  • Het gehele bestuur minimaal 1 jaar langer in functie blijft.

Stel dat! 😊

Indien in het najaar het corona virus afzwakt of ons zelfs verlaat en de maatregelen minder streng worden, zal het bestuur het initiatief nemen te bezien of er toch een mogelijkheid van het keuren van een aantal van onze vogels te vinden is. Wij zullen u in dat geval daarbij tijdig betrekken.

Ringen bestellen

Corona of niet. Het bestellen van ringen voor 2021 gaat gewoon door. U weet onze ringencommissaris Gerrit Gerritsen vast wel te vinden.

 Tenslotte

Het is spijtig en heel erg jammer dat we deze besluiten hebben moeten nemen, maar de situatie staat nu eenmaal niet op een veilige wijze die activiteiten toe, waaraan wij allen zo aangehecht zijn.

Mocht u elders op een veilige manier toch aan een tentoonstelling kunnen deelnemen, dan wensen wij u daarbij veel succes toe.

Ter afsluiting van deze brief wenst het gehele bestuur u het belangrijkste toe wat we elkaar in deze tijd kunnen toewensen. Namelijk gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Namens gehele bestuur.

Nico Maat

Secretaris Tielse Vogelliefhebbers Vereniging

About

View all posts by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *