leden vergadering op nieuwe locatie vrijdag 7 april 2023 Verenigingsgebouw Kleindieren Vereniging, Bulkweg 1 te Tiel

Agenda: Algemene ledenvergadering Datum: vrijdag 7 april 2023
Aanvang 20:00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw Kleindieren Vereniging, Bulkweg 1 te Tiel

1. Opening en mededelingen.
2. Verslag Algemene ledenvergadering 2022.
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2022 ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.
De secretaris neemt de belangrijkste punten met de leden door.
3. Verslag secretariaat en ledenadministratie 2022
Het verslag van het secretariaat en de ledenadministratie 2022 is ligt vanaf 19:30 uur ter
inzage.
De secretaris neemt de belangrijkste punten met de leden door.
4. Financieel verslag penningmeester tentoonstelling 2022.
Het financiële verslag van de TT 2022, ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.
De penningmeester neemt de belangrijkste punten met de leden door.

5. Financieel jaarverslag penningmeester 2022.
Het financiële jaarverslag 2022, ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.
De penningmeester neemt de belangrijkste punten met de leden door.
6. Verslag kascontrolecommissie 2022.
Commissie bestaat uit: Sjaak de Mooij en Dirk-Jan Stekelenburg.
7. Pauze met verloting
8. Bestuur mededelingen
• Andere locatie TT en ledenvergaderingen
• Afgesloten verzekering voor bestuurder •.Website • Facebook
• Statuten voorlopig niet wijzigen
9. Bestuursvoorstellen
Geen.
10. Bestuursverkiezing / wijziging
• Aftredend en wel herkiesbaar is: Tony Heijster (penningmeester)
• Aftredend en wel herkiesbaar is: Arthur Beuns (sponsering)
• Aftredend en niet herkiesbaar: Cisca Gerritsen (ledenadministratie).
o Als kandidaat-bestuurslid heeft Vincent van Hattem zich gemeld.
Tegenkandidaten voor Tony, Arthur en Vincent kunnen zich tot 24 uur voor de algemene
ledenvergadering aanmelden bij de voorzitter en of de secretaris.
11. Lezing in september 2023! Wie heeft een idee, voorstel?
12. Tiels kwartiertje
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Volgende ledenvergadering: vrijdag 5 mei 2023 Feestavon