Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese unie. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.Ook de Tielse Vogelliefhebbers vereniging heeft hiermee te maken,vandaar deze mededeling.Er is door het bestuur aan een protocol gewerkt en is besproken tijdens onze leden vergadering.
Binnen onze vereniging slaat wij namelijk gegevens van leden op en de Tielse Vogelliehebbers Vereniging moet zich aan de wet moeten houden.
Wat is nu voor de Tielse vogelliefhebbers vereniging van belang en waar dienen wij ons aan te houden?
Elke organisatie die gegevens opslaat, dus ook vogelverenigingen, krijgen meer verplichtingen.
De nadruk ligt meer op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.
Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.
Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht.
Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.
Wij als bestuur van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging moeten kunnen laten zien dat u mensen goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.Dit kan bijvoorbeeld middels een privacyverklaring.Als voorbeeld daartoe kan de “Regeling informatiebeheer en -verstrekking NBvV” dienen, zoals die is opgenomen in ons bondsvademecum (blz. 44 e.v.).
De AVG-privacyrechten zijn samengevat:
• Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
• Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
• Recht om de persoonsgegevens die u van hen ver werkt in te zien.
• Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een informatieplicht.
Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet.
Nu zullen er binnen de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging niet veel meer gegevens opgeslagen worden dan de ledenlijst en wat aparte gegevens t.b.v. bijvoorbeeld voor de administratie van de contributiebetaling.
Veel in de AVG benoemde zaken, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder e.d. zijn echt niet nodig.
Wel moeten wij oppassen met het ongevraagd, c.q. zonder toestemming doorgeven van informatie aan derden (N.B.: de administratie van de NBvV is hierin geen derde partij, want bondsleden zijn allen onderdeel van 1 vereniging : namelijk de bond zelf en voor hen geldt ons privacyreglement.
Daarnaast kunt wij niet “zomaar” gegevens van uw leden in de tentoonstellingscatalogus of uw verenigingsblad zetten.Dat is overigens ook meerdere redenen niet verstandig: u maakt het ook vogeldieven op die manier wel erg gemakkelijk!.

En de bond zelf…? De gegevensopslag van de NBvV en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan is “AVG-proof”.Wel heeft de verordening consequenties.Zo kunnen leden ons voortaan verzoeken om hun gegevens bij einde lidmaatschap te wissen.Daarmee zijn deze uiteraard later niet meer beschikbaar in geval van vragen of bij een hernieuwd intreden als lid.
Een veel voorkomende vraag is of wij wel om een BSN-nummer mogen vragen bij de bestelling van ringen voor beschermde soorten.Dat mag: niet de bond, maar de overheid stelt het opgeven daarvan verplicht en zonder deze wordt een bestelling niet goedgekeurd omdat de besteller niet opgenomen kan worden in de database van het ministerie van EZ.
De bond is in deze “slechts” de administratieve intermediair en wij dienen de aanvragen 5 jaar te archiveren.
Dat is dan ook de reden dat de ringencommissarissen de formulieren op moeten sturen.
Daarnaast is er vaak een “aannemelijk belang”, bijvoorbeeld bij meldingen van gevonden vogels of als kwekers onderling contact willen.In dat geval verstrekt het bondsbureau een telefoonnummer.
Leden kunnen ons vragen dat niet te doen. Op schriftelijk verzoek van opsporingsinstanties verstrekken wij uiteraard altijd de gevraagde gegevens.
In twijfelgevallen nemen wij altijd eerst contact op met de betrokkene.

About

View all posts by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *